Stichting EuroChor Nederland

Stichting EuroChor Nederland

Jan van Steenbergenstraat 16
5311 EA Gameren

0418561645

eurochor@solcon.nl

ANBI adres

Jan van Steenbergenstraat 16, 5311 EA Gameren, 0418-561645, eurochor@solcon.nl

RSIN nummer

816048526

KvK nummer

02069184

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: - De verkondiging van het Evangelie, met name door lied en muziek, om het fundament van de Heilige Schrift te ondersteunen; - Bevordering van het functioneren van het gehele EuroChor in financieel en organisatorisch opzicht; - Samenwerking met de diverse Europese stichtingen of verenigingen ten behoeve van het EuroChor in geheel Europa; - Het beleggen van nationale en internationale concerten, uitgeven en verspreiden van muziekdragers overeenstemmend met de doelstellingen van de stichting; - De opbouw en versterking van het christelijke zendingswerk in binnen- en buitenland bevorderen; - Goede onderlinge verstandhouding tussen verschillende landen op grond van het Evangelie bevorderen; - Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van geldmiddelen verkregen uit bijdragen, giften, leningen, legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Documenten

2017

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2016

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2012

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012